logo mpm ... komplexná správa objektov
Dispečing
Havarijná služba
Domový poriadok
Požiarno poplachové smernice
Cenník
Reklamačný poriadok
Štandardy kvality(2014)
Štandardy kvality(2014)-príloha
Každý zákazník, ktorého nehnuteľnosti spravujeme je pre nás dôležitý. Rozsah služieb zabezpečujeme v požadovanom rozsahu, kvalite a termínoch tak, ako bol zmluvne dohodnutý.


Správa jednotlivých technických zariadení
Komplexná správa nehnuteľnosti


V rámci ponúkaných služieb zabezpečujeme:

 •     údržbu a opravy spoločných častí, zariadení a príslušenstva nehnuteľnosti
 •     24 - hodinovú havarijnú službu (dispečing)
 •     montáž, odpis a výmenu vodomerov
 •     deratizáciu a dezinfekciu
 •     vedenie ekonomickej agendy (predpisovanie záloh, evidovanie úhrad, evidovanie
      nedoplatkov, evidencia došlých faktúr, kontrola ich správnosti atď...)
 •     platby za teplo a teplú úžitkovú vodu
 •     ročné vyúčtovanie záloh za služby spojené s užívaním bytov
 •     zabezpečenie vykonávania revízií výťahov, elektrických a plynových rozvodov a zariadení,
      požiarnych hydrantov podľa platných noriem, s následným odstraňovaním zistených závad
 •     vypracovanie individuálneho ročného plánu opráv a údržby nehnuteľnosti podľa potrieb a
      požiadaviek vlastníkov
 •     zabezpečenie odstránenia závad a odborných opráv pri dodávke tepla a teplej úžitkovej
      vody do bytov
 •     poistenie nehnuteľnosti
 •     opravy v bytoch na požiadanie (vodoinštalačné práce, opravy ÚK, opravy elektroinštalácie a
      plynových zariadení, maliarske práce)
 •     opravy zatekajúcich striech
 •     na požiadanie zabezpečíme upratovanie spoločných priestorov nehnuteľnosti
 •     realizáciu komplexnej obnovy nehnuteľnosti
 •     vedenie a vypracovanie správy o hospodárení s finančnými prostriedkami fondu opráv
      a údržby
 •     obsluhu a kontrolu technických zariadení
 •     vykonávanie príslušných revízii a skúšok
 •     vedenie potrebnej technickej dokumentácie
 •     preventívne prehliadky a servisné zásah
 •     montáž, opravy a údržbu vzduchotechniky a klimatizácie
 •     prevádzku dispečingu

 • Pre riadenie prevádzkových postupov a reportig pre zákazníka používame program DOMUS.


  Pre získanie aktuálneho stavu a riadenie operatívnych zásahov sme zriadili 24 hodinový dispečing.

  Aké výhody získa zákazník

 •     pravidelnú preventívnu kontrolu technických zariadení
 •     štandard v údržbe, ktorý je súčasťou image nehnuteľnosti
 •     spoľahlivosť pri riadení údržby nehnuteľnosti
 •     jedného partnera pre všetky technické zariadenia
 •     stále mesačné platby umožňujúce optimálne plánovanie v budúcom období
 •     zníženie nákladov na prevádzku nehnuteľností vykonávanú vlastnými pracovníkmi
 •     bezpečnú a ekonomickú prevádzku


 • DISPEČING - nástup na opravy porúch do 24 hodín.

  tel.: +421 908 678 133
  e-mail: dispecing@mpmspravcovska.sk


  Sídlo spoločnosti:
  MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
  Bratislavská 612/18
  010 01 Žilina