logo mpm ... komplexná správa objektov
Dispečing
Havarijná služba
Domový poriadok
Požiarno poplachové smernice
Cenník
Reklamačný poriadok
Štandardy kvality(2018)
Rozhodnutie ÚRSO
Každý zákazník, ktorého nehnuteľnosti spravujeme je pre nás dôležitý. Rozsah služieb zabezpečujeme v požadovanom rozsahu, kvalite a termínoch tak, ako bol zmluvne dohodnutý.


Správa jednotlivých technických zariadení
Komplexná správa nehnuteľnosti


V rámci ponúkaných služieb zabezpečujeme:

 •     údržbu a opravy spoločných častí, zariadení a príslušenstva nehnuteľnosti
 •     24 - hodinovú havarijnú službu (dispečing)
 •     montáž, odpis a výmenu vodomerov
 •     deratizáciu a dezinfekciu
 •     vedenie ekonomickej agendy (predpisovanie záloh, evidovanie úhrad, evidovanie
      nedoplatkov, evidencia došlých faktúr, kontrola ich správnosti atď...)
 •     platby za teplo a teplú úžitkovú vodu
 •     ročné vyúčtovanie záloh za služby spojené s užívaním bytov
 •     zabezpečenie vykonávania revízií výťahov, elektrických a plynových rozvodov a zariadení,
      požiarnych hydrantov podľa platných noriem, s následným odstraňovaním zistených závad
 •     vypracovanie individuálneho ročného plánu opráv a údržby nehnuteľnosti podľa potrieb a
      požiadaviek vlastníkov
 •     zabezpečenie odstránenia závad a odborných opráv pri dodávke tepla a teplej úžitkovej
      vody do bytov
 •     poistenie nehnuteľnosti
 •     opravy v bytoch na požiadanie (vodoinštalačné práce, opravy ÚK, opravy elektroinštalácie a
      plynových zariadení, maliarske práce)
 •     opravy zatekajúcich striech
 •     na požiadanie zabezpečíme upratovanie spoločných priestorov nehnuteľnosti
 •     realizáciu komplexnej obnovy nehnuteľnosti
 •     vedenie a vypracovanie správy o hospodárení s finančnými prostriedkami fondu opráv
      a údržby
 •     obsluhu a kontrolu technických zariadení
 •     vykonávanie príslušných revízii a skúšok
 •     vedenie potrebnej technickej dokumentácie
 •     preventívne prehliadky a servisné zásah
 •     montáž, opravy a údržbu vzduchotechniky a klimatizácie
 •     prevádzku dispečingu

 • Pre riadenie prevádzkových postupov a reportig pre zákazníka používame program DOMUS.


  Pre získanie aktuálneho stavu a riadenie operatívnych zásahov sme zriadili 24 hodinový dispečing.

  Aké výhody získa zákazník

 •     pravidelnú preventívnu kontrolu technických zariadení
 •     štandard v údržbe, ktorý je súčasťou image nehnuteľnosti
 •     spoľahlivosť pri riadení údržby nehnuteľnosti
 •     jedného partnera pre všetky technické zariadenia
 •     stále mesačné platby umožňujúce optimálne plánovanie v budúcom období
 •     zníženie nákladov na prevádzku nehnuteľností vykonávanú vlastnými pracovníkmi
 •     bezpečnú a ekonomickú prevádzku


 • tel.: +421 908/678128
  e-mail: sprava@mpmspravcovska.sk


  Sídlo spoločnosti:
  MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
  Bratislavská 612/18
  010 01 Žilina  DISPEČING - nástup na opravy porúch do 24 hodín.

  tel.: +421 908 678 133
  e-mail: dispecing@mpmspravcovska.sk